http://saisaijom.blogspot.com/

  • ၸၢႆးၸၢႆးၸွမ်

Monday, January 24, 2011

Tuesday, August 10, 2010

English Speak

English Speak

သွင်ႁူဝ်ၸႂ်

Saturday, May 1, 2010

ဵံႛမ်ႈၵၼ်

ႛမ်ႈႁဵတ်းႛမ်ႈသၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸူိဝ်ႉၶူိဝ်းႁဝ်း သမ်ႉေပႃးေတၶုိၼ်ႈယၳႇ
ႁဝ်းမႃးႛမ်ႈၵၼ်ၼႆႉလီေသ ယူႇေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်း ေပႃးတၢင်းယူိင်း
ဢၢၼ်းႁဝ်းမူိၼ်ၵၼ် ဝၼ်းၼုိင်ႈမႃးတုိၼ်းေတႜတ်ႈထုိင်တီႈယူႇ
ပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ် ေပႃးေတၸႅၵ်ႇႄၽၵၼ် မူိင်းႜင်ႇႄလႈမူိင်းၸၢၼ်း
ဢၼ်ဢၢၼ်းဢမ်ႇမူိၼ်ၵၼ်ႄတႉ ႄၶႉပူိၼ်ႈေၵႃႈႁုိဝ်ၶုိုတ်း တုိၼ်းေတယူႇ
တူၵ်းလင် ယၢင်ႈေၵႃႈႁုိဝ်လႆႈ ႛႉေတမႆႈၸၳတႆး ဝၢႆးမႃးလႆႈတူၵ်းၼႅင်
ပူိၼ်ႈေတၵႅင်ႁဝ်းၸူမ် ႛႉတူဝ်ႄလႈတႆး လုၵ်ႉတုိၼ်ႇႄလႈတႆး ဝႆးဝႆးမႃးႛမ်ႈၵၼ်တႃႉ
သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႛမ်ႈၵၼ်ေသတႃႉ ယွၼ်းႝႈတၢင်းယူိင်းဢၢၼ်းမူိၼ်ၵၼ်ေသၵမ်း
မၳႇသုင်ၶႃႈၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း မူိင်းေငႃႉ

Sunday, April 18, 2010

ဢမ်ႇယၢၼ်ၵႆ

ယူႇတီႈလၳေၵႃႈ တုိၼ်းေတဢမ်ႇယၢၼ်
ွွၽၢၼ်တၢၼ်ႇလၳေၵႃႈ တုိၼ်းေတသူႇ
ၵွပ်ႈဝႃႈၼႃႈၵၢၼ်ႄလႈ တူၵ်းလုိၼ်း
ၵွပ်ႈငုိၼ်းၶမ်းႄလႈ လႆႈတူၵ်ႉယွၼ်ႇ
ႁုိဝ်ႜၼ်ႇလုိမ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၶူိဝ်း
ဢၼ်ေတတူိၼ်းၵႂႃႇၼႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၽႃႈယၢၼ်ၵႆ။

Saturday, January 30, 2010

ဝၼ်းၶူိဝ်းတႆး

မူိဝ်ႈ 1947
ၸဝ်ႈၾႃႉ 33 ၸဝ်ႈ
သူႇၶဝ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ
လူိင်ၶဵဝ်ေလႃးလႅင်
သၢမ်ငဝ်းသမ်ႉပႃးလူိၼ်
ပူၵ်းတင်ႈမႃးပၼ်
ေတႃႇထုိင်ယၢမ်းလဵဝ်
ဝၼ်းၶူိဝ်းတႆးယၳႇ
ႁဝ်းယႃႇလူင်လုိမ်း
သင်ၸူိဝ်ႉထုိင်ဝၼ်း
february ထီႉၸဵတ်း
ပဵၼ်ဝၼ်းတႆးႁဝ်း
သဝ်းတီႈလၳေၵႃႈယႃႇလုိမ်းတႃႉ။

Sunday, January 10, 2010

ၼမ်ႉယွၼ်းၶူဝ် ဢမ်ႇၵူဝ်ႁႃႉ

ၼမ်ႉသိမ်ႇေၵႃႈမုင်ႈမွင်း
ၼမ်ႉယွၼ်းေၵႃႈယုမ်ႉၶူဝ်
ႛဝ်မူိင်းထုိင်ႁၢင်မူိင်း
ဢမ်ႇထူိင်းယဝ်ႉႛမ်ႈမုိဝ်းၵၼ်
ၸုင်ၸၼ်ၵၼ်ၶုိၼ်ႈယၳႇ
ႛဝ်မူိင်းသၳေၵႃႈ မၳႇသုင်

ၵူၺ်းၼႃႇ
ၸၢႆးမွင်ႇႄလႈၼၢင်းလီ
လုိမ်းတၢင်းၶီေသၼွၼ်းလပ်း
ၸၳဢမ်ႇၸပ်းယဝ်ႉ ဝႆႉပႃႈလင်
မႆႈၸၳပူိၼ်ႈ ဢမ်ႇထုိင်ႁဝ်း
ၵဝ်းႄတႉဢူိဝ်ႈေၵႃႉပဵၼ်ၼႆ
ၵႆၼဵၼ်ႇၼႃႇ တႃႇၽွမ်ႉႛမ်ႈ
ၵူမ်ႈၼႃႈပႆ ၵႆၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
လၢတ်ႈၵူၺ်းဢူိဝ်ႈ ၸုိဝ်ႈၸၳႈၼႃႇ
မူိဝ်းၼႃႈၼႃႇ ဢမ်ႇၵူဝ်ႁႃႉ
တူၵ်းၵိၼ်း။ ၵွၼ်းမူိင်းသၳ